Wie zijn we

Ons website-adres is: http://www.cocktailmachines.com.

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Media

Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen uploadt met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de website kunnen de afbeeldingen van de website downloaden en de locatiegegevens inzien.

Contactformulieren

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien je onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of je browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je „Herinner mij“ selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Analytics

Met wie we jouw data delen

Hoe lang we jouw data bewaren

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Voor gebruikers die geregistreerd op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Website beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

Welke rechten je hebt over je data

Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

Waar we jouw data naartoe sturen

Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid worden.

Jouw contactinformatie

Aanvullende informatie

Hoe we jouw data beveiligen

Welke datalek procedures we geïmplementeerd hebben

Van welke derde partijen we data ontvangen

Wat voor geautomatiseerde besluiten we nemen en profilering we doen met gebruikersgegevens

Openbaarmakingsverplichtingen van de industrie

Who are we

Our website address is: http://www.cocktailmachines.com.

Which personal information we collect and why we collect it

Comments

If visitors leave comments on the site, we collect the data shown in the comment form, the IP address of the visitor and the browser user agent to help detect spam.

An anonymous string, created based on your email address (this is also called a hash) can be sent to the Gravatar service if you use it. The privacy policy page can be found here: https://automattic.com/privacy/. After your response is approved, your profile picture is publicly visible in the context of your comment.

Media

If you are a registered user and upload images to the site, you should avoid uploading images containing EXIF GPS location data. Visitors to the website can download the images from the website and view the location information.

Contact forms

Cookies

When you leave a comment on our site, you can indicate whether your name, email address and website can be stored in a cookie. We do this for your convenience so you do not have to fill out this information for a new response. These cookies are valid for a year.

If you visit our login page, we’ll save a temporary cookie to make sure your browser accepts cookies. This cookie does not contain any personal information and will be deleted as soon as you close your browser.

Once you log in, we will keep some cookies in connection with your login information and screen display options. Login cookies are valid for 2 days and cookies for screen display options 1 year. If you select „Remember Me“, your login will be saved for 2 weeks. Once you log out of your account, login cookies will be deleted.

When you change or publish a message, an additional cookie is saved by your browser. This cookie does not contain any personal data and only has the post ID of the article you have edited in it. This cookie has expired after a day.

Embedded content from other websites

Messages on this site may contain embedded content (such as videos, images, messages, etc.). Embedded content from other websites behaves exactly the same as if the visitor visited this other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed third-party tracking and monitor your interaction with this embedded content, including interaction with embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Analytics

With whom we share your data

How long we keep your data

If you leave a comment, that reaction and the metadata of that response will be retained forever. This way we can automatically recognize and approve follow-up responses instead of moderating.

For users registered on our website (if applicable), we also store personal information in their user profile. All users can view, modify or delete their personal information at any time (the user name cannot be changed). Website administrators can also view and modify this information.

What rights you have about your data

If you have an account on this site or you have left comments, you may request an export file of your personal information that we have from you, including any information you have provided to us. You may also request that we remove any personal information we have from you. This does not contain any information that we must retain in connection with administrative, legal or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments can be guided by an automated spam detection service.

Your contact information

Additional information

How we protect your data

Which data leak procedures we have implemented

From which third parties we receive data

Which automated decisions we take and profiling we do with user data

Disclosure obligations of the industry